OPEN CALL Umění ve městě 2020!

Téma: Voda

Vyhlašujeme veřejnou výzvu k účasti na jíž 13. ročníku sochařském festivalu Umění ve městě 2020. Pomozte nám oživit veřejný prostor v Českých Budějovicích a dalších obcí Jihočeského kraje!

Letošním tématem se stala VODA, která v podobě nejdelší české řeky Vltavy spojuje místa, kam se festival každoročně vrací. Zároveň se téma také obrací k současné společenské situaci. Chceme, aby se umělecká díla objevila jak na hladině, tak v okolí řek a vodních ploch jižních Čech, není to však podmínkou. Pro případné instalace na řece máme domluvené pontony o rozměru 2x4m, na které je možné instalovat výtvarné objekty nebo site specific  instalace.

Svá portfolia a návrh na případnou instalaci zasílejte na info@umenivemeste.cz do 15. 2. 2020

Termín konání festivalu:

2. 6. 2020 – 30. 9. 2020

Kritéria pro podání projektu:

Včasné zaslání portfolia s návrhem a krátkým popiskem k zamyšlené instalaci která by měla obsahovat:
– fotku díla k vystavení
– případně návrh díla, skicu, model, vizualizaci
– rozměry, váhu, popis
– požadavky na instalaci/kotvení
– předpokládané místo nakládky objektu

Zajišťujeme:

– transport soch a technickou pomoc při instalaci
– pojištění v průběhu festivalu
– ubytování na vernisáži

OPEN CALL The Art in the City 2020!

The topic: Water

We pronounce a public call up for the participation in already 13th year of
sculpture festival the Art in the City 2020. Help us enliven the public space in
Czech Budějovice and further places in the South Bohemia!

Water, in the form of the Vltava, the longest Czech river that connects the places where the festival returns every year, has become this year ́s topic. At the same time the topic reflects current social situation. We would like the works of art to appear both on the surface and in the surroundings of rivers and water areas of South Bohemia. However, it is not a requirement. Pontoons 2 x 4 m, which can be used for installation of art objects, have already been arranged.

Your portfolios and a proposal for prospective installation send at
info@umenivemeste.cz by February 15th 2020.

The term of the festival:

June 2nd – September 30th 2020

Project presentment criteria:

Well-timed portfolio delivery with a proposal and a short description of intended installation which should contain:
– a photo of the work of art for exhibiting
– eventually design of the work, a sketch, a model, visualisation
– dimensions, weight, description
– demands for installation/grapnelling
– anticipated place of the object loading

We cater for:

– sculpture transport and technical help while installation
– insurance in the course of the festival
– accommodation on the opening day

Menu